Disclaimer

Deze website http://www.cptwatersofteners.be is in eigendom en beheer van CPT Watersofteners.

Links naar andere sites

Voor informatie die bij wijze van dienstverlening aan de lezer, via hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden kan CPT Watersofteners op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Deze links zijn puur informatief en alleen de uitbaters van die websites zijn dus verantwoordelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te te koop aanbieden op hun website meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen intellectuele eigendom ed.

Cookies

Bij internetbezoek op de site van CPT Watersofteners worden cookies op de computer van de bezoeker geplaatst cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst telkens als u naar een site surft. Eerste bedoeling is een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken (o.m. doordat bepaalde informatie, bijvoorbeeld bij toegangscontrole, niet hoeft te worden herhaald). Cookies kunnen met de meeste internetbrowsers geweerd worden van de harde schijf door deze uit te schakelen ; de goede werking van de site kan dan wel niet meer in alle omstandigheden worden gegarandeerd.

Cookies en log-files laten ook toe de wijze waarop van de site gebruik wordt gemaakt, nader te onderzoeken. In geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt. Bedoeling is wel statistische informatie te verzamelen die moet toelaten de website te optimaliseren.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen en alle andere bestanddelen van de site zijn auteursrechtelijk beschermde werken, en mogelijk zijn zij ook anders beschermd. De site zelf is eveneens auteursrechtelijk beschermd.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle betreffende eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten toebehoren aan CPT Watersofteners.

Geen enkele van deze bestanddelen noch de site zelf noch de op de site aangeboden informatie mag dan ook worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze worden gebruikt tenzij CPT Watersofteners hiervoor voorafgaandelijk en schriftelijk toelating hebben verleend.

Voor gebruik van logo’s dient vooraf toestemming gevraagd aan het desbetreffende medium. Het is het beleid van CPT Watersofteners om de intellectuele eigendomsrechten van anderen te respecteren. In verband met dit beleid, zal CPT Watersofteners niet bewuste inhoud of andere werken van auteurschap, die een inbreuk zijn op de auteursrechten van anderen verwijderen.

Als u van mening bent dat je auteursrechtelijk beschermd werk is gekopieerd op een wijze die inbreuk op het auteursrecht vormt, kunt u dit melden door ons met de volgende informatie:

  • De elektronische of fysieke handtekening van de eigenaar van het auteursrecht of de persoon die gemachtigd is te handelen namens de eigenaar;
  • Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk dat is overtreden;
  • Een beschrijving van waar het volgens u overtredend materiaal op de site zich bevind, inclusief de URL of andere specifieke informatie;
  • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • U kunt als volgt contact met ons opnemen voor het melden van een inbreuk op de auteursrechten op deze site: CPT Watersofteners

Beperking van de aansprakelijkheid

CPT Watersofteners streeft naar een zo correct mogelijke informatie maar kan nooit de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie op de site garanderen voor welk gebruik dan ook en kunnen hiervoor derhalve niet aansprakelijk worden gesteld.

CPT Watersofteners is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens t.a.v. gebruikers of derden, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.

CPT Watersofteners is ook niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade of eender welke schade veroorzaakt door hogergenoemde onjuistheid,onvolledigheid, vergetelheid, nalatigheid, etc...

Links naar andere sites

Voor informatie die bij wijze van dienstverlening aan de gebruiker van de site, via hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden kan CPT Watersofteners op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Deze links zijn puur informatief en alleen de uitbaters van die websites zijn dus verantwoordelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te te koop aanbieden op hun website meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen intellectuele eigendom ed.

Schade

CPT Watersofteners is in geen geval aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade of defecten aan de gegevens of de computerapparatuur van de gebruiker tijdens diens toegang tot de site. In het bijzonder zijn we niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via onze sites.

Beschikbaarheid van de site

CPT Watersofteners stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de site maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen.

CPT Watersofteners behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere. Onder geen beding kan CPT Watersofteners aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke storingen of onderbrekingen, of fouten in de elektronische belevering of kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen of andere financiele compensatie.

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van andere bepalingen. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs.

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de site van CPT Watersofteners is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Leuven bevoegd met uitsluiting van enige andere rechtbank.

Privacy

Uw privacy is belangrijk voor ons. CPT Watersofteners neemt zoveel mogelijk maatregelen om de privacy en de veiligheid van alle persoonlijke informatie die door u aan ons wordt verstrekt te beschermen. Lees de volgende beschrijving van ons beleid en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Indien u ons vrijwillig van uw persoonlijke gegevens aan ons voorziet, nemen we aan dat u toestemming geeft voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken in overeenstemming met onze disclaimer. In sommige omstandigheden kunnen wij u uitdrukkelijk verzoeken uw toestemming te geven voor het verzamelen, het gebruiken of de openbaar maken van uw persoonlijke gegevens. In een aantal beperkte omstandigheden waarin gemachtigd of verplicht door de wet, kunnen wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken of openbaar maken van uw zonder uw toestemming.

Alleen geautoriseerde leden van CPT Watersofteners hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens. Indien u uw persoonlijke gegevens wilt wijzigen, kan u dit steeds doen via de login op cptwatersofteners.be.

Web servers die door ons en door derden service providers en adverteerders gebruikt kunnen automatisch niet-persoonlijke informatie verzamelen over welke pagina's u bezoekt, evenals uw IP-adres of de domeinnaam. Wij kunnen deze informatie gebruiken voor verschillende doeleinden, zoals het afstemmen van onze web site content, gericht op promotionele berichten, en de beoordeling van de hoeveelheid verkeer op de verschillende onderdelen van onze website. Wij kunnen ook deze gegevens op een geaggregeerde, anonieme basis om onze marketing partners en / of adverteerders voorleggen.

We hebben veiligheidsmaatregelen getroffen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, verlies of vernietiging van persoonlijke gegevens. Deze maatregelen kunnen bestaan uit technische, fysieke en organisatorische methoden van beveiliging.

CPT Watersofteners behoudt zich het recht om dit beleid te wijzigen op elk gewenst moment. Lees dit Beleid van tijd tot tijd door om uw vertrouwdheid met de inhoud ervan te garanderen. Uw voortgezet gebruik van de CPT Watersofteners website is uw aanvaarding van de voorwaarden van dit beleid. Dit beleid heeft betrekking op alle on-line activiteiten van de CPT Watersofteners website.